Hội Ðồng Phật Giáo Niu-Di-Lân (Tân Tây Lan)

khuyến khích việc chia sẽ thông tin, sự tôn trọng , sự hợp tác và tình hữu nghị giữa các công đồng Phật Giáo tại Aotearoa.

Việc thành lập Hội Ðồng Phật Giáo Niu Di Lân được khởi xướng tại một buổi họp của 14 hội Phật giáo tại Auckland vào tháng 7 năm 2007, và điều này đã muốn nói lên ước nguyện chung trong việc chia sẽ thông tin và cộng tác với nhau trong những vấn đề có cùng mối quan tâm và lo lắng cho cộng đồng nói chung.

Tầm nhìn của chúng tôi là

  • Làm việc với nhau như là những cộng đồng Phật giáo để mưu lợi ích cho mọi người.

Sứ mệnh của chúng tôi là

  • Ủng hộ các tổ chức hội viên trong các vấn đề chung.
  • Hợp tác với hội viên để xúc tiến sự thông hiểu và thực hành Phật pháp.
  • Phát triển sự thông hiểu các công đồng Phật giáo khác nhau tại Aotearoa, với những tôn giáo khác, giới truyền thông, chính phủ và công chúng.

Ðể biết được chúng tôi có thể giúp bạn điều gì, hay bạn muốn nói gì, xin hãy liên lạc với chúng tôi.