ក្រុមប្រឹក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាញូហ្សីឡិន

ជំរុញការចែករំលែកព័ត៌មាន ការគោរព ការសហការ និងមិត្តភាពរវាងសហគមន៍ពុទ្ធសាសនានៅ Aotearoa 

ការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាពុទ្ធសាសនាញូហ្សីឡិន (NZBC) ត្រូវបានផ្តួចផ្តើមឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមពុទ្ធសាសនិកចំនួន 14 ក្រុមនៅទីក្រុង Auckland ក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ 2007 ហើយបានកើតចេញពីបំណងប្រាថ្នារួមមួយដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មាន និងធ្វើការរួមគ្នាលើបញ្ហាដែលមានការព្រួយបារម្ភរួមគ្នា និងការយកចិត្តទុកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់ សហគមន៍ទូលំទូលាយ។ 

ទស្សនវិស័យរបស់យើង

  • ធ្វើការរួមគ្នាជាសហគមន៍ព្រះធម៌ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នា។ 

បេសកម្មរបស់យើង

  • គាំទ្រអង្គការសមាជិករបស់យើងលើបញ្ហាទូទៅ។ 
  • ជាមួយសមាជិករបស់យើង លើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការអនុវត្តព្រះធម៌។ 
  • អភិវឌ្ឍការយល់ដឹងអំពីសហគមន៍ពុទ្ធសាសនា ចម្រុះរបស់យើងនៅ Aotearoa ជាមួយនឹងក្រុមអន្តរសាសនា ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ រដ្ឋាភិបាល និងសាធារណៈជន។ 

ដើម្បីស្វែងយល់ថា តើយើងអាចជួយអ្នកបាន ឬប្រសិនបើអ្នកមានមតិកែលម្អសម្រាប់យើង សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ