ក្រុមប្រឹក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាប្រទេសនូវែលហ្សេឡងដ៍


ការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាប្រទេសនូវែលហ្សេឡងដ៍នេះ (NZBC) ត្រូវ​បាន​ផ្តួច​ផ្តើមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមពុទ្ធសាសនិកទាំង១៤ក្នុងទីក្រុង Auckland នៅ ខែកក្កដា ​ឆ្នាំ២០០៧ ហើយមានបំណងប្រាថ្នារួម​ដើម្បីចែករំលែក​ពត័មាន​ និងធ្វើការ​រួមគ្នា​លើបញ្ហានៃការព្រួយបារម្ភទៅវិញទៅមក និងថែទាំសម្រាប់​សហគមន៍ទាំងមូល​។ ដោយអនុលោមតាមរដ្ឋធម្មនុញរបស់យើង ក្រុមប្រឹក្សាព្រះពុទ្ធ​សាសនា​មានគោល​បំណងដើម្បី:

  • បង្កើតទំនាក់ទំនងការគោរពនៅក្នុងចំណោមព្រះពុទ្ធសាសនានិងពុទ្ធសាសនា
    រវាងសហគមន៍និងសហគមន៍ផ្សេងទៀត ​ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍និងសន្តិភាពដែលជា​ការ​ចុះ​សម្រុងគ្នានៅក្នុងប្រទេសនូវែលហ្សេឡងដ៍។
  • ចែករំលែកពត័មាននិងបង្កើតបណ្តាញ។
  • ធ្វើការរួមគ្នានៅលើការព្រួយបារម្ភនិងបញ្ហារួម។
  • ពង្រឹងសហគមន៍ពុទ្ធសាសនាកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេសនូវែលហ្សេឡងដ៍។
  • ចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងលក្ខន្តិក:ដទៃទៀតនៅពេលដែលគោល​នយោ​បាយនិងការអនុវត្តន៍របស់ខ្លួនប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនា។
  • តំណាងឱ្យទស្សនៈពុទ្ធសាសនានៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈដែលជាកន្លែងដែល​សមរម្យ។
  • ធ្វើការជាមួយសហគមន៍សាសនាដទៃទៀតដើម្បីអប់រំ ការយល់ដឹងគ្នាទៅវិញ​ទៅមក​​និ​ង​ការ​​លើកកម្ពស់សន្តិភាព។
  • ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពណាមួយផ្សេងទៀតស្របជាមួយនឹងកម្មវត្ថុខាងលើ។

ប្រសិនបើយើងអាចជួយអ្នក ឬប្រសិនបើអ្នកមានមតិយោបល់សម្រាប់យើង សូម​ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ contact us